شماره تماس 88896026(021)

لوازم خانه داری، شستشو و بهداشتی

تمیزی و نظافت از ارکان زندگی است. محیط کار و منزل اگر تمیز باشند باعث آرامش فرد می شوند. گروه خانه داری، شستشو و بهداشتی شامل مجموعه ای از محصولات مورد نیاز برای نظافت است. برای مثال طی، جارو، سطل، بندرخت و ... در این گروه قرار می گیرند. این گروه به زیر گروههای لوازم حمام و دستشویی، بند رخت، طی، جارو و دستمال و ... تقسیم می شود.

محصول 25 تا 48 از مجموع 520

صعودی

محصول 25 تا 48 از مجموع 520

صعودی