انیمیشن زودی – قسمت اول

آرامش، دست و دل بازی و نیفتادن در دام تنش های زندگی، تنبلی نیست. اگر همه ما مثل شیرازی ها آرام بودیم، جهان جای بهتر و زیباتری برای زندگی می شد؛ درست مثل شیراز!   در صورت تمایل می توانیدمطالعه بیشتر …